Terms & Conditions

1. Algemeen

Friendship Inc BVBA
Kalmthoutsesteenweg 28
2950 Kapellen
Belgium

Emailhello@thisisfriendship.com
Tel: +32 3 303 72 62
BTW: BE 0533.902.054

Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of verkoop van goederen tussen BVBA FRIENDSHIP INC (“FRIENDSHIP INC”) en een natuurlijke of rechtspersoon (“Klant”).

De Klant wordt verondersteld deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden bij het sluiten van de overeenkomst bij levering van goederen en bij uitvoering van werken. De Klant kan hier steeds een kopie van vragen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt steeds uitgesloten.

Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, voorstellingen, discussies of onderhandelingen.

Indien ten gevolge van een overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden onderhevig is, een andere overeenkomst wordt afgesloten met dezelfde Klant zonder verwijzing naar enige algemene voorwaarden, zal die overeenkomst verondersteld worden eveneens aan deze algemene voorwaarden onderhevig te zijn.

Enige afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk bij schriftelijke overeenkomst en aanvaarding tussen FRIENDSHIP INC en haar Klant.

2. Offerte/Aanbieding

Alvorens een offerte uit te brengen zal FRIENDSHIP INC zich op de hoogte stellen van alle relevante informatie die verband houdt met het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen. De Klant op zijn beurt heeft de plicht om deze informatie te verstrekken aan FRIENDSHIP INC. Alle offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. In deze periode van 30 dagen moet de Klant schriftelijk aanvaarden. Bij ontstentenis hiervan zal de offerte niet meer geldig zijn en zal er een nieuwe worden opgemaakt.

De offerte bevat een zo nauwkeurig en volledig mogelijke omschrijving van het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen. Dit op grond van de verstrekte informatie.
De offerte is beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en uitgevoerd werden, zullen als meerwerk aan de Klant aangerekend worden.

3. Uitvoering van werken:

FRIENDSHIP INC voert elke overeenkomst uit naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst. Tussen FRIENDSHIP en de Klant komt een middelenverbintenis tot stand.

De vereiste vergunningen tot het uivoeren van werken dienen door de Klant te worden bekomen. Op vraag van FRIENDSHIP INC heeft de Klant de verplichting om alle bijkomende en nuttige informatie te verschaffen.

Aanvullende werkzaamheden of wijzigingen hiervan, kunnen steeds schriftelijk overeengekomen worden door partijen. Bij prijswijzigingen zal FRIENDSHIP INC de Klant hier steeds over inlichten.

Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, zal deze slechts een indicatieve waarde hebben en zal zij nooit bindend zijn. Een overschrijding van de termijn kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot annulatie van een bestelling of enige schadevergoeding.

FRIENDSHIP INC behoudt zich het recht voor om bepaalde werken in haar opdracht door derden te laten uitvoeren.

4. Beëindiging van de werken:

Het werk wordt als beëindigd of opgeleverd beschouwd wanneer het volledig is uitgevoerd en daarvan uitdrukkelijk aan de Klant mededeling is gedaan.

5. Prijs:

Een prijsopgave houdt geen offerte in en FRIENDSHIP INC behoudt zich het recht voor om die op elk moment in te trekken of te herzien. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door ons worden gecorrigeerd.

De verschuldigde prijs wordt weergegeven op de offerte. Tenzij anders vermeld, zullen BTW en andere belastingen, taksen of toeslagen ten laste van de Klant zijn en aan de prijs worden toegevoegd. FRIENDSHIP INC behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzen te wijzigen ter compensatie van de inflatie en/of kostenstijgingen inclusief, maar niet beperkt tot, kosten van goederen, stoffen, transport, brandstof, arbeid of overheadkosten, de toename of heffing van belastingen en taksen, en de schommeling van wisselkoersen.

6. Betalingsmodaliteiten:

Alle facturen zijn contant betaalbaar.

De prijs van de meerwerken, die niet in de offerte werden opgenomen, wordt verrekend in de laatste factuur na de oplevering.

De facturen moeten zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald zoals bepaald op de offerte en factuur.

Tenzij anders overeengekomen, dienen de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 125 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de Klant.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de Klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

Bij niet-betaling van een factuur heeft FRIENDSHIP INC het recht de uitvoering van het werk of de levering van goederen op te schorten. Er wordt tevens pas rekening gehouden met garanties en support na betaling van de volledige factuur.

Het recht wordt tevens voorbehouden om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.

Protest tegen een factuur wordt niet meer aanvaard indien ze niet schriftelijk binnen de 8 dagen na factuurdatum werd ontvangen door FRIENDSHIP INC. Een tijdig protest tegen een factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op. De Klant wordt verzocht om steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Bij verbreking van de overeenkomst door de Klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van de waarde van de verbroken overeenkomst.

7. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van FRIENDSHIP INC totdat de Klant alle verplichtingen uit de met FRIENDSHIP INC gesloten overeenkomsten is nagekomen en de goederen volledig betaald werden.

Het risico gaat over op het moment van levering aan de Klant.
Het is de Klant niet toegestaan het goed, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, te belasten, te verkopen, door te leveren, te vervreemden of op enige andere wijze te bezwaren.

8. Klachten

Klachten dienen door de Klant binnen de 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of de levering schriftelijk te worden gemeld aan FRIENDSHIP INC. Deze klacht dient duidelijk omschreven te zijn. Wanneer de klacht gegrond is zullen de nodige stappen ondernomen worden om deze te verhelpen. Klachten zijn in geen geval gegrond indien de Klant het geleverde werk of goed niet met de normale zorg die van hem mag verwacht worden, heeft behandeld.

Het indienen van een klacht ontslaat de Klant echter niet van zijn betalingsverplichting.

9. Aansprakelijkheid:

Eventuele aansprakelijkheid van FRIENDSHIP INC is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de waarde van de betrokken offerte. FRIENDSHIP INC kan niet aansprakelijk gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog.

FRIENDSHIP INC is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade en evenmin FRIENDSHIP INC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor economisch verlies, verlies van een opportuniteit of elk bijzonder, onrechtstreeks verlies.

FRIENDSHIP INC kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de schade die enkel te wijten is aan het gebrekkig werk van haar onderaannemers.

De Klant vrijwaart FRIENDSHIP INC voor alle aanspraken van derden die schade lijden ingevolge de uitvoering van de overeenkomst en die aan de Klant toerekenbaar is.

10. Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

FRIENDSHIP INC kan jegens de Klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, rellen, epidemie, pandemie, staking, bedrijfsbezetting, vakbonds- of werknemersgeschillen bij FRIENDSHIP INC of haar onderaannemers, situaties van insolvabiliteit van haar onderaannemers en elke andere situatie die op duurzame wijze de werking van haar onderaannemers onderbreekt, ongeval en brand.

In omstandigheden van overmacht kan FRIENDSHIP INC de overeenkomst beëindigen of de uitvoering van het werk voor de Klant annuleren, of, met instemming van de Klant, de uitvoering van het werk voortzetten volgens nieuw overeen te komen termijnen.

11. Intellectuele eigendomsrechten:

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

FRIENDSHIP INC behoudt het auteursrecht op alle opgemaakte stukken zoals adviezen, ontwerpen, plannen, tekeningen, schetsen en dergelijke meer en deze blijven eigendom van FRIENDSHIP INC en mogen door de Klant noch in zijn geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming, zolang alle facturen, uitgeschreven uit hoofde van de betrokken offerte, niet werden betaald.

Deze stukken worden bij ontstentenis van aanvang der werken onmiddellijk terug in het bezit gesteld van FRIENDSHIP INC.

Na uitvoering van de werken is het FRIENDSHIP INC toegestaan om adviezen, ontwerpen, plannen, tekeningen, schetsen en dergelijke meer aan te wenden in het kader van promotionele activiteiten en als voorbeeld van geleverd werk naar prospectieve klanten toe.

12. Geldigheid

De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid in het gedrang van de overeenkomst of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst tussen FRIENDSHIP INC en haar Klant is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken v an Antwerpen bevoegd.

14. Cookie Policy

Bekijk onze cookie policy hier.

15. Privacy Policy

Op deze link vinden jullie de privacy policy die wij op basis van jullie dataregister en dienstverlening hebben samengesteld. Zodra deze versie finaal is, mag deze toegevoegd worden op de website.